Hàm Dsum tính tổng có điều kiện

Hàm Dsum là hàm tính tổng có điều kiện trong excel.

DÙNG HÀM DSUM TRONG EXCEL

Cú Pháp: Dsum(Database, Field, Criterial)

Trong Đó:

Database: Bảng dữ liệu bao gồm cả cột Tiêu đề

Field: Địa chỉ của trường cần tính tổng

Criterial: Điều kiện để tính tổng.

Chức năng: Hàm Dsum dùng để tính tổng ở trường dữ liệu (Field) trong bảng dữ liệu (Database) thỏa mãn điều kiện (Criterial) cho trước.

Ví dụ: Tính tổng lợi nhuận của những cây táo có chiều cao lớn hơn 10

ham dsum trong excel

Ta dùng công thức cho ô A15 như sau: =DSUM(A7:E13,”Lợi nhuận”,A4:F5)

ham dsum trong excel

Và ta thu được kết quả là 75