Hàm IF hàm điều kiện trong Excel

Hàm IF để thực hiện các công việc tính toán được chính xác và hiệu quả. Tùy vào phiên bản office bạn đang sử dụng mà dấu phân cách giữa các giá trị trong cú pháp hàm IF có thể là “,” hoặc là “;” các bạn nhé!

ham if trong excel

 

HÀM IF, HÀM ĐIỀU KIỆN TRONG EXCEL

Cú Pháp: IF (điều kiện, giá trị 1, giá trị 2)

Ý Nghĩa: Nếu như “điều kiện” đúng thì kết quả hàm trả về là “giá trị 1”, ngược lại trả về “giá trị 2”.

Ví dụ : Cho bảng điểm của học sinh, xét kết quả để biết học sinh đó đỗ hay phải thi lại

Với bảng dữ liệu sau:

Điểm Trung bình >=5: Đỗ

Điểm Trung bình <5: thi=””>

dung ham if trong Excel

Ta sử dụng công thức cho ô D6 là : =IF(C6>=5,”Đỗ”,”Thi lại”)

Các bạn đã có kết quả của các học sinh đỗ hay thi lại

ham if trong excel