Hàm SUM tính tổng trong Excel

Hàm SUM dùng để tính tổng các số trong Excel

ham sum trong excel

 

HƯỚNG DẪN DÙNG HÀM SUM TRONG EXCEL

Cú Pháp: =SUM (number 1, number 2, …)                      

Chức Năng: Tính tổng number 1, number 2, …

Trong Đó: number 1, number 2, … là các đối số mà bạn muốn tính tổng.

Chú ý:

– Ô tính có giá trị logic TRUE được xem là 1, FALSE được xem là 0.

– Nếu đối số là mảng hay tham chiếu thì chỉ các giá trị số trong mảng hay tham chiếu đó mới được tính. Các giá trị khác trong mảng hoặc tham chiếu bị bỏ qua.

Ví dụ 1:

=SUM (1, 2, 3) có giá trị bằng 6.

=SUM (2, 3, TRUE) có giá trị bằng 6.

=SUM (“2”,”3”,1) có giá trị bằng 6.

Ví dụ 2: Ta có bảng tính lương của nhân viên như sau

– Áp dụng hàm SUM để tính tổng tiền của nhân viên trong tháng ở cột thực lĩnh

– Công thức sử dụng: F10=SUM (F5:F9) để chọn tất cả các giá trị từ ô F5 tới F9. Ta có kết quả như hình dưới

Vậy là các bạn đã có kết quả tổng tiền lương phải chi trả cho nhân viên